Logga in

Aktuellt

2023-02-02

Frågor och svar om ventilationsprojektet

Eftersom styrelsen får så många frågor från boende i bostadsrättsföreningen om vad som händer (och hänt) i ventilationsprojektet har en ny rubrik lagts in på medlemssidorna, Ventilationsprojektet - frågor och svar. Där kan du förhoppningsvis få svar på de eventuella frågor du har. Om inte, är du välkommen att skicka din fråga till styrelsen så läggs den till de övriga frågorna och besvaras omgående.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-01-28

Brandskyddet återställs

Stadsbyggnadskontoret, som nyligen varnade Brf Fältöversten för att ett nyttjandeförbud skulle kunna utfärdas av brandsäkerhetsskäl, har godkänt det utlåtande som certifierad brandingenjör utarbetat om en temporär stängning av de överluftsdon som installerades under FTX-projektet och av förbindelserna mellan våningsplanen via sopnedkasten.

Därmed är hotet om användningsförbud avvärjt, under förutsättning att brandcellerna senast den 27 februari återställts till ett brandsäkert skick.

Inom kort kommer arbetet att påbörjas med att täcka överluftshålen ovanför ytterdörrarna. Detta görs genom att 15mm tjocka brandskivor skruvas fast över överluftsdonen. Därefter sätts de täckande kåporna tillbaka till dess stämman fattat beslut om inriktning för framtida ventilationslösning och installationsarbetet för vald lösning har genomförts.

Tilluftsuttagen via de tidigare sopnedkasten kommer att täckas på motsvarande sätt.

Då arbetet med att täcka överluftshålen görs från trapphallen behöver hantverkarna inte beredas tillträde till lägenheterna. Hantverkarna ringer givetvis på innan de skruvar fast brandskivorna, men den som inte är hemma eller låter bli att öppna kommer ändå att få skivan fastmonterad, så att tidsplanen kan hållas och vi slipper riskera att användningsförbudet åter aktualiseras.

Åtgärden grundas på ett myndighetsbeslut som fattats för att minimera brandrisk och ingenting vi kan protestera mot. Det är Stadsbyggnadskontorets och Brandförsvarets uppgift att skydda befolkningen, vilket vi alla bör vara tacksamma för.

Tack för att du samarbetar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
28 januari 2023

Meddelandet från SBK finns att läsa i sin helhet på hemsidan under Medlemssidor/Viktiga Dokument.

2023-01-20

Fasadbesiktning 24-26 januari

Under v.4 med start den 24 januari kommer alla fasadsidor att besiktigas av Projekt 63 AB. Det kommer vara personer på taken och utanför era fönster och balkonger.

Det kommer att ske lite störningar i form av knackningar i fasaderna och man kommer även att säkra upp med nät där det krävs.

/Förvaltningen

2023-01-16

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fältöversten kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 27 februari 2023 klockan 18:00. Registrering från klockan 17.30.
Plats: Garnisonens stora hörsal, Karlavägen 100, Stockholm

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av särskilda granskarens rapport av den 19 april 2021.
  - Rapporten finns i sin helhet på föreningens hemsida/Medlemssidorna/Viktiga dokument från vilken den kan laddas ner, eller går att hämta på förvaltningskontoret.
 9. Information om status på ventilationsprojektet
 10. Information om utredning rörande hur gemensam el kan sänka fasta el-avgifter
 11. Möjlighet för medlemmar att ställa frågor rörande ventilation, brand mm
 12. Omröstning mellan av Stadsbyggnadskontoret godkända, alternativa ventilationslösningar.
  - Underlag skickas ut senast 14 dagar innan stämman
 13. Val av styrelse fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (enligt begäran av 67 medlemmar i föreningen om extrastämma för att bland annat välja ny styrelse)
  - Förslaget bifogas
 14. Val av valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (enligt begäran av 67 medlemmar i föreningen om extrastämma för att bland annat välja ny valberedning)
  - Förslaget bifogas
 15. Stämmans avslutande

Styrelsekandidater och förslag till suppleanter och valberedning anmälda av 67 undertecknare av begäran om extrastämma, inlämnad 12 december 2022.

Förslag till ny styrelse:

Peter Rydås
Sven Boman
Ronny Erhardsson
Marie Sennermalm
Gunilla Wernar
Thomas Aveheim
Göran Egelius

Förslag till nya suppleanter:

Jan Nilsson
Birgitta Sandstedt

Förslag till ny valberedning:

Anita Ståhlås
Ulla Bohmgren
Fredrik Brynielsson

2022-12-27

Beslut SBN om slutbesked för ventilationssystemet

Stadsbyggnadsnämnden avslog den 15 december ansökan om slutbesked för ventilationssystemet i Valhallavägen 150-152 samt för Karlaplansadresserna.

Eftersom det aldrig beviljats något startbesked för Valhallavägshuset kan heller inte något slutbesked meddelas för den delen av föreningen.

Styrelsen arbetar för att hitta en lösning som kan godkännas.

Se vidare under Medlemssidorna/Viktiga Dokument

Styrelsen

2022-12-23

Begärd extrastämma

Styrelsen har erhållit en begäran om extrastämma där namn på inlämnare/kontaktperson saknas. Det finns ingen möjlighet att utfärda någon kallelse då det är oklart vilka frågor undertecknarna på inlämnade namnlistor står bakom.

Styrelsen

2022-12-08

Åtgärder ventilationen

Uppdaterat 2022-12-20

Nu är teknikerna klara med samtliga aggregat och ventilationen ska nu fungera normalt igen.

Förvaltningen

2022-12-07

Fältposten 5-22

Nästa nummer av Fältposten delas ut på fredag och lördag.
 
Tidningen finns dock redan att läsa på föreningens hemsida.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen 
2022-12-06

Problem med ventilationen

Sedan i fredags har vi haft problem av och till och på olika adresser med ventilationen.

Felsökning har genomförts och de problem som funnits med frånluften har åtgärdats.
För tilluften återstår problemet att vissa aggregaten går in i avfrostningsläge även när det inte krävs. Det betyder att tilluften stängs av.
Det kommer att kräva en kalibrering av systemet för att lösa detta och vi arbetar med både entreprenören och systemleverantören för att så snart som möjligt kunna lösa detta.

Förvaltningen

2022-11-29

Höjning av inomhustemperaturen

Temperaturen på radiatorerna (elementen) i våra lägenheter har höjts efter larm från flera boende om för låg inomhusvärme.

Vi beklagar de olägenheter som uppstått under de dagar felsökning pågick och hoppas att inomhusklimatet snart känns bättre.

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

2022-11-29

Tvättstugebokningen

För närvarande går det endast att boka nere på bokningstavlan vid tvättstugan.

Det är felanmält till Tele2. Vi återkommer när det är löst.

/Förvaltningen

2022-11-15

Blommor på gården

I besparingssyfte beslutade förra styrelsen att minska antalet planteringskrukor på gården. Det innebär att vi nu har 13 färre krukor med blommande innehåll än tidigare. Årskostnaden per kruka är 5.000 kronor, vilket innebär att föreningen sparar 65.000 kronor per år.

För att kvarvarande blomsterprakt ska kunna ses av så många som möjligt kommer viss omflyttning att ske av de 22 återstående krukorna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2022-11-15

Belysning på gården

Efter omröstning bland medlemmarna om hur utformningen av belysning på gården ska se ut i fortsättningen, beslöt den förra styrelsen att behålla vår gamla armatur. Vi har följt upp beslutet och haft tre olika ljuskällor på prov i rengjorda lyktor vid Karlaplan 19-21. Valet har fallit på version 3, som innebär att befintlig armatur efter rengöring förses med varmare och något starkare ljus. Målet är att alla väggarmaturer också ska få samma ljus.

Förhoppningsvis kommer denna justering av ljuskällorna att uppfattas som både trivsam och trygg av alla boende.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2022-11-15

Utskick från FTX-entreprenören till föreningens medlemmar

Nyligen delades en skrift ut bland Brf Fältöverstens medlemmar, undertecknad av entreprenören för det pågående FTX-projektet. Eftersom utskicket skapat oro bland många av föreningens boende ansåg styrelsen det vara nödvändigt att kommentera entreprenörens påståenden.

Läs styrelsens kommentarer på Kommentarer till FTX-entreprenörens utskick till föreningens medlemmar.

2022-11-15

Begärd extrastämma

Den begäran om extrastämma som inkom till förvaltningskontoret den 26 september i år har inte genomförts.

Anledningen var en rad formfel i ansökan som gjorde det omöjligt att hörsamma undertecknarnas begäran.

Läs mer på Information rörande begärd extrastämma hösten 2022.