Logga in

Aktuellt

2023-05-28

Ej godkänt brandtest

Brandtestet som omnämns i vilseledande utskick från tidigare ordföranden i Brf Fältöversten och några av hans anhängare har INTE godkänts av Storstockholms brandförsvar. 

De ”experter” som påstås ha genomfört testerna är samma personer som utfärdat en rad godkännanden och intyg i samband med FTX-installationen i Brf Fältöversten vilka genomgående underkänts av ansvariga myndigheter. Så även detta.

Vi vill upprepa att den inhibition som Brf Koppartälten fått INTE innebär något förhandsgodkännande av deras överklagande.

Läs mer på Medlemssidorna/Viktiga dokument.

Styrelsen

2023-05-13

Inhibition av användningsförbud innebär INTE godkännande av ventilationslösning

Vad innebär det i praktiken att en bostadsrättsförening i Stockholm beviljats inhibition av meddelat användningsförbud?

Läs om detta på hemsidan under Medlemssidor/Information från styrelsen Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-03-29

Risken för användningsförbud formellt undanröjd

Läs Stadsbyggnadskontorets meddelande i ärendet under "Viktiga dokument” på hemsidans medlemssidor.

Styrelsen

2023-03-28

Fel veckodag

Aviseringen om årets ordinarie föreninsstämma  i senaste Fältposten innehöll dessvärre ett fel. Årets stämma hålls onsdagen den 7 juni, inte tisdag som felaktigt angavs.

Välkomna alltså onsdsgen den 7 juni kl. 18. Stämmohandlingar skickas ut senast två veckor innan stämman.

Vi ber om överseende 

Styrelsen

2023-03-22

Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut om nekat slutbesked

Det av tidigare styrelse vid åtskilliga tillfällen åberopade överklagandet till Länsstyrelsen rörande ett 2021 nekat slutbesked har avslagits.

Läs vidare under Viktiga dokument på hemsidans medlemssidor.

2023-03-01

Särskilda granskarens presentation

Bilderna till särskilda granskarens presentation som gjordes på extrastämman den 27 februari finns nu all läsa under ”Viktiga Dokument” på Medlemssidorna.

2023-02-28

Styrelsen sitter kvar

På extrastämman den 27 februari infann sig 285 deltagare inklusive fullmakter. Omröstning hölls huruvida sittande styrelse skulle få fortsatt förtroende fram till ordinarie stämma i juni eller ersättas av en utmanargrupp. 

Sittande styrelse vann omröstningen med två tredjedelars majoritet och samma sak gällde för valet av valberedning.

Särskilda granskaren föredrog sin rapport från 2021 och medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor.

Frågan om alternativt ventilationssystem bordlades.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-02-25

Vill du veta hur Kronofogden och Tingsrätten avgjorde begäran om handräckning för håltagning?

Förra styrelsen ansökte våren 2021 hos Kronofogden om handräckning för att tvinga medlemmar i föreningen till håltagning i ytterväggen mellan trapphall och lägenhet, vilket Kronofogden avslog. Ett par av Kronofogdens avslag överklagades till Tingsrätten, där förra styrelsen också förlorade. Tingsrättens avgörande vann laga kraft. Det innebär att saken aldrig kan prövas igen.

Se aktuella handlingar med domskäl under "Viktiga dokument" på medlemssidorna.

Styrelsen

2023-02-20

Frågor och svar om ventilationsprojektet har uppdaterats

Frågor och svar om ventialtionsprojektet på hemsidans medlemssidor har uppdaterats med nya frågor från medlemmarna.

Gå gärna in där och ta del av viktig information.

Styrelsen

2023-02-16

Översikt alternativa ventilationslösningar

På begäran av flera medlemmar har en förenklad tvåsidig version av tidigare presentation av alternativa ventilationslösningar delats ut i brevlådorna.

Den förenklade presentationen finns även att läsa på Medlemssidorna/Information från styrelsen.

2023-02-14

Motioner till ordinarie föreningsstämma i juni 2023

Motioner till ordinarie föreningsstämma i Brf Fältöversten ska vara styrelsen till handa senast fredagen den 31 mars.

Personligen undertecknade motioner kan lämnas i Fastums brevlåda utanför förvaltningskontoret till och med detta datum.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-02-08

Parallellfall till Brf Fältöversten i Bromma riskerar användningsförbud

Brandskyddet i motsvarande FTX-system som installerats i en annan bostadsrättsförening har dömts ut av ansvariga myndigheter på grund av oacceptabla risker för boendes hälsa och säkerhet. Fortsättning följer.

Läs mer på hemsidan under Medlemssidorna/Viktiga dokument.

2023-02-02

Frågor och svar om ventilationsprojektet

Eftersom styrelsen får så många frågor från boende i bostadsrättsföreningen om vad som händer (och hänt) i ventilationsprojektet har en ny rubrik lagts in på medlemssidorna, Ventilationsprojektet - frågor och svar. Där kan du förhoppningsvis få svar på de eventuella frågor du har. Om inte, är du välkommen att skicka din fråga till styrelsen så läggs den till de övriga frågorna och besvaras omgående.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2023-01-28

Brandskyddet återställs

Stadsbyggnadskontoret, som nyligen varnade Brf Fältöversten för att ett nyttjandeförbud skulle kunna utfärdas av brandsäkerhetsskäl, har godkänt det utlåtande som certifierad brandingenjör utarbetat om en temporär stängning av de överluftsdon som installerades under FTX-projektet och av förbindelserna mellan våningsplanen via sopnedkasten.

Därmed är hotet om användningsförbud avvärjt, under förutsättning att brandcellerna senast den 27 februari återställts till ett brandsäkert skick.

Inom kort kommer arbetet att påbörjas med att täcka överluftshålen ovanför ytterdörrarna. Detta görs genom att 15mm tjocka brandskivor skruvas fast över överluftsdonen. Därefter sätts de täckande kåporna tillbaka till dess stämman fattat beslut om inriktning för framtida ventilationslösning och installationsarbetet för vald lösning har genomförts.

Tilluftsuttagen via de tidigare sopnedkasten kommer att täckas på motsvarande sätt.

Då arbetet med att täcka överluftshålen görs från trapphallen behöver hantverkarna inte beredas tillträde till lägenheterna. Hantverkarna ringer givetvis på innan de skruvar fast brandskivorna, men den som inte är hemma eller låter bli att öppna kommer ändå att få skivan fastmonterad, så att tidsplanen kan hållas och vi slipper riskera att användningsförbudet åter aktualiseras.

Åtgärden grundas på ett myndighetsbeslut som fattats för att minimera brandrisk och ingenting vi kan protestera mot. Det är Stadsbyggnadskontorets och Brandförsvarets uppgift att skydda befolkningen, vilket vi alla bör vara tacksamma för.

Tack för att du samarbetar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
28 januari 2023

Meddelandet från SBK finns att läsa i sin helhet på hemsidan under Medlemssidor/Viktiga Dokument.

2023-01-20

Fasadbesiktning 24-26 januari

Under v.4 med start den 24 januari kommer alla fasadsidor att besiktigas av Projekt 63 AB. Det kommer vara personer på taken och utanför era fönster och balkonger.

Det kommer att ske lite störningar i form av knackningar i fasaderna och man kommer även att säkra upp med nät där det krävs.

/Förvaltningen

2023-01-16

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fältöversten kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 27 februari 2023 klockan 18:00. Registrering från klockan 17.30.
Plats: Garnisonens stora hörsal, Karlavägen 100, Stockholm

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av särskilda granskarens rapport av den 19 april 2021.
  - Rapporten finns i sin helhet på föreningens hemsida/Medlemssidorna/Viktiga dokument från vilken den kan laddas ner, eller går att hämta på förvaltningskontoret.
 9. Information om status på ventilationsprojektet
 10. Information om utredning rörande hur gemensam el kan sänka fasta el-avgifter
 11. Möjlighet för medlemmar att ställa frågor rörande ventilation, brand mm
 12. Omröstning mellan av Stadsbyggnadskontoret godkända, alternativa ventilationslösningar.
  - Underlag skickas ut senast 14 dagar innan stämman
 13. Val av styrelse fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (enligt begäran av 67 medlemmar i föreningen om extrastämma för att bland annat välja ny styrelse)
  - Förslaget bifogas
 14. Val av valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (enligt begäran av 67 medlemmar i föreningen om extrastämma för att bland annat välja ny valberedning)
  - Förslaget bifogas
 15. Stämmans avslutande

Styrelsekandidater och förslag till suppleanter och valberedning anmälda av 67 undertecknare av begäran om extrastämma, inlämnad 12 december 2022.

Förslag till ny styrelse:

Peter Rydås
Sven Boman
Ronny Erhardsson
Marie Sennermalm
Gunilla Wernar
Thomas Aveheim
Göran Egelius

Förslag till nya suppleanter:

Jan Nilsson
Birgitta Sandstedt

Förslag till ny valberedning:

Anita Ståhlås
Ulla Bohmgren
Fredrik Brynielsson

2022-12-27

Beslut SBN om slutbesked för ventilationssystemet

Stadsbyggnadsnämnden avslog den 15 december ansökan om slutbesked för ventilationssystemet i Valhallavägen 150-152 samt för Karlaplansadresserna.

Eftersom det aldrig beviljats något startbesked för Valhallavägshuset kan heller inte något slutbesked meddelas för den delen av föreningen.

Styrelsen arbetar för att hitta en lösning som kan godkännas.

Se vidare under Medlemssidorna/Viktiga Dokument

Styrelsen

2022-12-23

Begärd extrastämma

Styrelsen har erhållit en begäran om extrastämma där namn på inlämnare/kontaktperson saknas. Det finns ingen möjlighet att utfärda någon kallelse då det är oklart vilka frågor undertecknarna på inlämnade namnlistor står bakom.

Styrelsen

2022-12-08

Åtgärder ventilationen

Uppdaterat 2022-12-20

Nu är teknikerna klara med samtliga aggregat och ventilationen ska nu fungera normalt igen.

Förvaltningen

2022-12-07

Fältposten 5-22

Nästa nummer av Fältposten delas ut på fredag och lördag.
 
Tidningen finns dock redan att läsa på föreningens hemsida.
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen 
2022-12-06

Problem med ventilationen

Sedan i fredags har vi haft problem av och till och på olika adresser med ventilationen.

Felsökning har genomförts och de problem som funnits med frånluften har åtgärdats.
För tilluften återstår problemet att vissa aggregaten går in i avfrostningsläge även när det inte krävs. Det betyder att tilluften stängs av.
Det kommer att kräva en kalibrering av systemet för att lösa detta och vi arbetar med både entreprenören och systemleverantören för att så snart som möjligt kunna lösa detta.

Förvaltningen