Logga in

Fakta om fastigheten

Fakta om fastigheten

På fastigheten finns 5 flerbostadshus med 6-7 våningsplan. Fastigheten är uppförd 1973. Bostadsarean uppgår till 38 099 kvm och lokalarean till 1 539 kvm. Samtliga ytor är uppgivna av tidigare fastighetsägare och ej uppmätta vid ombildningen.

Hissar: 28 st
Tvättstuga: 1 st i källaren med flera avdelningar
Ventilation: Mekanisk frånluft med överluft mellan trapphall och lägenhet
Uppvärmning: Fjärrvärme
Antal lägenheter: 570 st
Varav hyresrätter: 29 st (februari 2021)
Kommersiella lokaler: 0 st

Brf Fältöversten är en äkta bostadsrättsförening och tillhör Oscars församling.

3 Dimensionell fastighet

En av grundpelarna i den svenska fastighetsrätten är bestämmelsen i 1 kap 1 § i jordabalken, där det anges att ”fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter”. Bestämmelsen kompletteras med att ”en fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt”.
En traditionell fastighet avgränsas enbart med gränser i markplanet. Till fastigheten hör inte bara den avgränsade markytan. Varje fastighet omfattar också utrymmet ovanför och under markytan, åtminstone så långt uppåt och nedåt som det praktiskt är möjligt att utnyttja dessa utrymmen. Det är nu möjligt att avgränsa fastigheter även uppåt och nedåt genom fastighetsbildning.

I 2 kapitlet 1 § och 2 § i jordabalken står också att det till en fastighet kan höra vissa fastighetstillbehör. Det kan vara byggnader och andra anläggningar som fastighetens ägare anlagt inom fastigheten för stadigvarande bruk.
Varje fastighet har en unik registerbeteckning. Exempelvis Södermalm 1:2 i X-stads kommun eller Violen 2 i Y-stads kommun. Fastigheterna redovisas i fastighetsregistret.

En 3D - fastighet är en fastighet som i sin helhet avgränsas såväl horisontellt som vertikalt. 3D-fastigheten ska enligt lagmotiven ha en ”kärna” som består av en byggnad eller annan anläggning eller del av en sådan och ha en sådan storlek och sådan konstruktion att den kan fungera som en självständig enhet. Det är också möjligt att till en fastighet av traditionellt slag foga ett s.k. 3D-fastighetsutrymme.

Ett 3D-fastighetsutrymme är ett utrymme som inte ingår i någon annan fastighet och som också avgränsas både horisontellt och vertikalt.

3D-fastigheter och 3D-fastighetsutrymmen kan ny- och ombildas genom fastighetsbildning vid lantmäteriförrättning på samma sätt som gäller för ”vanliga” fastigheter.

Översiktsbild av ett exempel av en 3D-fastighet.

I stort disponerar bostadsrättsföreningen terrassplanet med ett 30-tal servitut för knutpunkter och olika typer av installationer.

Servitut

Fastigheten belastas av servitut. Servituten avser att reglera gemensamma installationer mellan Fältöversten 7 och 8 samt innehåller rätt för Fältöversten 8 att nyttja yta i Fältöversten 7 för tvättstuga, nyttja utrymme för elmätare och el-central, nyttja och underhålla spill- och dagvattenledningar, nyttja undercentral med ledningar för värmeförsörjning av bostäder, nyttja och underhålla hissar och innehåller rätt för Fältöversten 8 nyttja tillträde till garaget genom användandet av hissar och befintliga trapphus samt att fattigheterna Fältöversten 7 och 8 ömsesidigt äger rätt till erforderligt tillträde för utnyttjandet av avtalsrätterna.

Vidare finns servitut för fastigheten Fältöversten 8 avseende sopförvaring och soptransporter över Fältöversten 7. Fältöversten 7 har rätt att nyttja plats för ledningar och antenner i och på fastigheten Fältöversten 8.

Byggteknisk information

Grundläggning är till större delen grundlagt med murar eller plintar till berg, västra sidan är emellertid grundförstärkt med tryckplåtar.

Byggnadsstommen är uppförd av betong. Bjälklag av betong. Fasadbeklädnad är av tegel, plåt samt eternitskivor. Yttertak har beläggning av plåt, tätskiktsduk med ovanliggande tätskiktsmassa och tjärpapp. Fönster är 2-glas, karmar och bågar av trä, klädda med plåt i lägenheter mot Valhallavägen dock ej fönster vid indragna balkonger. Röda fönster mot Valhallavägen har bytts ut och är fönster av aluminium och trä.