Logga in

Renovering och ombyggnad

Regler vid ombyggnad

 1. Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.
 2. Allt arbete ska utföras fackmannamässigt och enligt gällande bestämmelser och branschregler. Det är viktigt både för dig som boende och föreningen att du anlitar företag med rätt behörighet. Kontrollera att skattebevis och försäkringar finns.
 3. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av företag som är certifierad enligt GVK eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett försäkringskrav.
 4. Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma innan kl 09:00 och efter kl 16:00 på vardagar och innan kl 11.00 och efter 15.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar tillåts inte störande arbete.
 5. Upplys dina grannar i din och angränsande portar om att du tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå genom väl synlig avisering i porten. Avisera i god tid och senast ett dygn i förväg när/om det förekommer särskilt störande arbeten under tiden din renovering pågår. Det ökar förståelsen för de störningar du orsakar.
 6. Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset eller på gården. Byggsäck får ställas ut på gården först den dag säcken skall hämtas.
 7. Byggavfall får absolut inte slängas i grovsoprummet, inte ens om du finfördelar det för att det ska passa våra behållare.
 8. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning. I många fall kan även intäckning av hiss eller trapphus krävas för att inte skador skall uppstå under tranporterna till och från lägenheten.
 9. Eventuell el- och vattenavstängning sköts av förvaltningen. Boka i god tid.
 10. Vid rivningsarbeten skall alltid frånluftsventiler/kanaler lockas. Vid dammiga rivning (badrum, sandgolv mm) skall alltid dammfälla användas.
 11. Föreningen tillåter inte bilning i bjälklaget. Endast sågning och borrning tillåts.
 12. Alla renoveringsarbeten ska anmälas i förväg hos förvaltningskontoret.

Ombyggnad kräver tillstånd från styrelsen

Vid ombyggnad av lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Med ombyggnad avses åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, rivning av väggar, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Förvaltningen handlägger dessa ärenden åt styrelsen. Ansökan lämnas dem på förvaltningskontoret alternativt hos Bredablick.

Detta kräver styrelsens tillstånd

 • Ändring i bjälklag genom håltagning.
  Vid håltagning i den bärande konstruktionen i bjälklag skall du kontakta en konstruktör. Om konstruktören kommer fram till att bärande delar berörs behöver du göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller bland annat vid flytt av avlopp. Intyg från konstruktör alternativt godkännande från Stadsbyggnadskontoret skall lämnas med ansökan till förvaltningen. Detta gäller bland annat när golvbrunn skall flyttas eller avlopp till tvättmaskin läggas ned i bjälklaget.
 • Ändring i bärande konstruktion/vägg.
  Vid osäkerhet om ändringen påverkar bärande vägg behöver du kontakta en konstruktör. Om konstruktören kommer fram till att bärande delar berörs behöver du göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret.
  Godkännande från Stadsbyggnadskontoret skall lämnas med ansökan till förvaltningen.
 • Väsentlig ändring av byggnadens ventilation
  Att förlänga en befintlig frånluftskanal i en lägenhet är det normalt inte något som är anmälningspliktigt till Stadsbyggnadskontoret. Tänk på att donet skall finnas kvar och vara tillgängligt för OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) och se till att ventilationen injusteras efter utfört arbete. Fläkt får under inga omständigheter kopplas till kanalen. Förändring av ventilation får inte påverka trapphuset i övrigt. Eventuell injustering av ventilationen i trapphuset till följd av utförd ombyggnad bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer
  Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt varken till styrelsen eller till Stadsbyggnadskontoret. Vid väsentliga ändringar skall en ansökan lämnas till förvaltningen. Vid inbrepp i bärande konstruktion, inkl bjälklag, se första punkten ovan.
 • Avsevärd ändrad planlösning
  Att slå ihop två lägenheter eller att ta ett annat utrymme i anspråk är exempel på avsevärd ändrad planlösning. Normalt gäller samma sak om du delar en lägenhet till två eller fler. Observera även att dela en lägenhet även är bygglovspliktig åtgärd. I båda dessa fall krävs godkännande från Stadsbyggnadskontoret.
  Att ta ned en hel eller delar av en vägg kräver alltid tillstånd från styrelsen. Föreningen tillåter inte sammanslagning av lägenheter.
 • Förändring/utbyggnad av el-installation
  Skall alltid dokumenteras och ny säkringsförteckning upprättas.
 • Ombyggnad som påverkar VVC (Varmvatten cirkulation)
  Tillstånd krävs från styrelsen. I de flesta badrum som inte är nyrenoverade i föreningen passerar VVCn en handdukstork. Sedan 2011 får man inte bygga på detta sätt och denna handdukstork skall då bytas mot en elektrisk handdukstork alternativt elektrisk golvvärme. Tänk på att denna åtgärd kräver jordfelsbrytare.
 • Demontering eller flytt av radiator
  Tillåts som regel inte då detta påverkar värmen för hela trapphuset. Om radiatorn är i dåligt skick skall detta anmälas till felanmälan. Uttjänta radiatorer byts ut av föreningen.


Detta kräver inte styrelsens tillstånd

Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen. Observera dock ovan vad gäller ventilation, speciellt vid ombyggnad av kök. Föreningen tillåter inte sammanslagning av lägenheter.

Hit lämnas ansökan

Ansökan görs i första hand genom att skicka formulären till förvaltningen. Bifoga gärna skiss och eventuellt konstruktörsutlåtande på engång.

I andra hand kan ansökan lämnas in till förvaltningskontoret på Valhallavägen 152A, gärna i framtagen renoveringsplan. Se till att lämna med era kontaktuppgifter, gärna en e-postadress.

Tänk på att lämna in ansökan i god tid innan att arbetet skall påbörjas, allra helst i semestertider.

Nyttiga dokument

Ansvarsfördelning
Avisering i porten
Entreprenadavtal
Renoveringsplan
Utbyte av golvbrunn i våtrum