Logga in

Skada i lägenhet

När en skada inträffar i lägenheten har föreningen ett ansvar att utreda denna. I de allra flesta fall handlar det om en misstänkt vattenskada.

Det första du då behöver göra är att anmäla skadan till förvaltningen, genom att göra en felanmälan. Är det akut, skall du alltid ringa.

När anmälan inkommit kommer först fastighetsteknikern att göra en första kontroll. Vid behov beställs sedan en skadeutredning från externt bolag.

Skada i bostadsrätt

Konstateras en skada i din lägenhet hanteras denna av förvaltaren som kommer att återkomma till dig med information om hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dig som bostadsrättsinnehavare och föreningen.
Denna fördelning följer av styrelsen fastslagen policy för hantering av skador.

I de allra flesta fall är det nu aktuellt att anmäla skadan till ditt hemförsäkringsbolag. De brukar vid anmälan vilja ta del av dels protokollet från skadeutredningen men även föreningens stadgar och ovanstående policy.

Skada i hyresrätt

Skador i hyresrätterna hanteras även dessa av förvaltaren men ansvarsfördelningen ser annorlunda ut.

I det fall lösöre har skadats eller det finns behov av att evakueras tillfälligt till en annan lägenhet behöver en anmälan till hemförsäkringen göras.

Skadestånd

I det fall föreningen anser att du orsakat skadan genom en aktiv handling eller genom att underlåta att anmäla en uppkommen skada eller underlåta att underhålla ett tätskikt eller dyl kommer föreningen att rikta skadeståndskrav mot dig. Detta skall då anmälas till ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring.