Logga in

Överlåtelse av lägenheten

Statuskontroll

Innan styrelsen behandlar ansökan om medlemskap i föreningen skall en statuskontroll av lägenheten vara inbokad. Statuskontroll bokas på Fastums hemsida.

Vid statuskontrollen kontrolleras sådant som är föreningens ansvar.

Medlemsskap

Enbart fysisk person godkänns som medlem. Lägenheten kan innehas av flera medlemmar. Varje medlem skall inneha minst 10 %.

Överlåtelseavtalet

Ett överlåtelseavtal i original samt inträdesansökan tillställes Förvaltningskontoret. Innan ansökan behandlas skall statuskontroll av lägenheten bokas.

Samma sak gäller govobrev.

Överlåtelsehandling skall allitid innehålla minst detta:

  • Uppgift om överlåtaren, namn och personnummer
  • Uppgift om förvärvaren, namn och personnummer
  • Uppgift om vilken lägenhet som överlåts, föreningens lägenhetsnummer (3 siffror)
  • Datum för avtalets tecknande
  • Datum för tillträde
  • Underskrifter av både överlåtare och förvärvare

Innehas lägenheten av flera medlemmar men endast en medlems del överlåts skall även övriga medlemmar underteckna överlåtelsehandlingen.